شماره تماس همکاران


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
ردیفعنواننام خانوادگیشرح وظایفشماره مستقیمشماره داخلی
1رئیس واحد استانی گیلانآقای دکتر نوروزیریاست واحد استانی گیلان33782737
2مسئول دفتر ریاست و روابط عمومیآقای مهندس زنجانخواهحوزه ریاست33782737
3رئیس اداره حراستآقای حسن پورحراست33782736
4رابط دفتر نهاد رهبری در منطقه 2حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رنجبردفتر  نهاد رهبری33771793
5معاون علمیآقای مهندس نجفیمعاونت علمی33782730
6رئیس اداره نظارت و ارزیابیخانم دکتر خدایینظارت و ارزیابی33772418
7سرپرست اداره خدمات آموزشیخانم فرهادیامور مدرسان
8کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشیآقای مهندس دودمانیدانش آموختگان33782732
9کارشناس مسئول اداره پژوهش و فناوریآقای مهندس فروزیپژوهش و فناوری33771119
10کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسیخانم مهدی زادهآموزش، صدور تأییدیه تحصیلی33782731