معرفی سرپرست واحد استانی

معرفی سرپرست واحد استانی

سوابق علمی و پژوهشی

دکتر بابک نوروزی

 

سمت: عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان از شهریور 1386 تاکنون

مرتبه علمی: دانشیار

 

وب سایت: http://staff.guilan.ac.ir/norouzi/

 

سوابق تحصیلی:

دکترا: مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1385

کارشناسی ارشد: مهندسی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1380

کارشناسی: مهندسی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه گیلان، 1377

 

عضویت:

1- انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

2- انجمن بین المللی جذب سطحی (IAS)

 

فعالیت های اجرایی:

1- مشاور تحقیق و توسعه کارخانه پیله و ابریشم شمال 81-1378

2- مشاور تصفیه پساب کارخانه ریسندگی املش 86-1385

3- رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه گیلان 91-1386

4- عضو کمیته پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان 88-1387\

5- عضو هیات داوران ایده های نو سازمان صنایع و معادن گیلان 1387

6- عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان 89-1387

7- عضو کمیته داوری چهارمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان 1389

8- عضو کمیته تخصصی نساجی دانشگاه فنی و حرفه ای 92-1391

9- عضو شورای کارآفرینی دانشگاه گیلان 1394 تاکنون

10- مدیر گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان 1394 تا 1398

11- عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران از سال 1396 تا کنون

 

زمینه های تحقیقاتی:

- محیط زیست نساجی، تصفیه پساب های نساجی با استفاده از روشهای پیشرفته

- سیستم های جذب سطحی چند جزئی

- تولید و کاربرد نانوالیاف کربن فعال در حذف آلاینده ها

- استخراج و استفاده از زیست پلیمرهای پیله ابریشم (فیبروئین، سریسین، کیتین و کیتوسان)

- تولید و کاربرد نانوساختارهای زیست پلیمری

 

زمینه های تدریس:

کارشناسی: زبان تخصصی، تصفیه پساب، چاپ

کارشناسی ارشد: سیستم های تصفیه پساب، اسپکتروسکوپی پیشرفته، پدیده های سطحی

دکترا: شیمی محیط زیست، نانوساختارهای کربنی

 

طرح های پژوهشی انجام شده:

1- همکار اصلی در پروژه پژوهشی، " تهیه کربن فعال و کاربرد آن در رنگبری و حذف فلزات سنگین از پساب”  گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه گیلان، 1378.

2- همکار اصلی در پروژه” تصفیه پساب نساجی به روش UV /H2O2 / TiO2” پژوهشکده صنایع رنگ ایران 1380.

3- همکار اصلی در پروژه “ مطالعه و بررسی امکان بکار گیری مجدد اجزای رنگرزی در صنایع نساجی“ دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1381.

4- همکار اصلی در پروژه “ بررسی وضعیت موجود کارگاههای پشم شویی و ارائه راه‌کارهای مناسب برای بهبود آنها“ مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران1383.

5- مجری پروژه"طراحی و ساخت پایلوت سیستم تصفیه پساب های رنگی به روش الکتروشیمی"، وزارت صنایع، 1388.

6- مجری پروژه"استفاده از بیو پلیمرهای تهیه شده از ضایعات ابریشم برای مصارف پزشکی  و بهداشتی"، ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1390.

7- مجری پروژه" بررسی استفاده از کربن فعال در تصفیه خانه آب شفت"، شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان،1392.

8-  اخذ حمایت از منابع 1 درصد پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سه پایان نامه تحصیلات تکمیلی- 2 رساله دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد-1398

 

خلاصه عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مورد راهنمایی:

1- جذب آلاینده های رنگی و آلی توسط کربن فعال عمل شده با بیوپلیمر

2-  بررسی امکان تولید نانوالیاف کربن فعال به منظور حذف آلاینده ها

3-  حذف ماده رنگزای کاتیونیک با استفاده از جاذبهای عمل شده با هیومیک اسید

4-  مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف مواد رنگزا از پساب رنگین نساجی

5-  بررسی کاربرد بیوپلیمرهای ضایعات پیله ابریشم

6-  بهینه سازی فرآیند انعقاد/لخته سازی موادرنگزای آنیونی با استفاده از پلی‌الکترولیت‌ها

7- تولید آئروژل های سلولزی فوق آبگریز برای حذف آلاینده های آلی و نفتی

8- تولید و بررسی خواص نانوالیاف کربن فعال برای حذف مواد رنگزا

9- استفاده از پیل های سوختی میکروبی برای تصفیه پساب های صنعتی و خانگی

10-  استفاده از داده کاوی برای بررسی راندمان سیستم های تصفیه پساب کارخانه نساجی

 

نمونه ای از انتشارات علمی:

1- Noroozi B., Arami M., Bahrami H., Investigation on the Capability of Silkworm Pupa as a Natural Adsorbent for Removal of Dyes from Textile Effluents, Iranian Journal of Chemical Engineering, 1(2), 39-44, 2004.

2- Noroozi B., Sorial G., Bahrami H., Arami M., Equilibrium and Kinetic Adsorption Study of a Cationic Dye by a Natural adsorbent-Silkworm Pupa, Journal of Hazardous Material, B139, 167-174, 2007.

3- Noroozi B., Sorial G., Bahrami H., Arami M.,Adsorption of Binary Mixture of Cationic Dyes, Dyes and Pigments, 76, 784-791, 2008.

4- Babak Noroozi, George A. Sorial, Akbar K. Haghi, "Achievements in Textile Dyes Removal Using Adsorption", Chemistry and Biochemistry: From Pure to Applied Science, New Horizons-Vol. 3, 1st quarter, 2009.

5- B. Noroozi, M. Valizadeh, G. Sorial, "Designing of E-learning for Engineering Education in Developing Countries", Web-Based Engineering Education: Critical Design and Effective Tools, Chapter 1, Pages 1-19, 2010.

6- A. Haghi, B. Noroozi, "Adapting Engineering Education to the New Century", Web-Based Engineering Education: Critical Design and Effective Tools, Chapter 3, Pages 30-41, 2010.

7- M. Valizadeh, B. Noroozi, G. Sorial, "3D Virtual Learning Environment for Engineering Students", Web-Based Engineering Education: Critical Design and Effective Tools, Chapter 4, 42-52, 2010.

8- Babak Noroozi, George A. Sorial, "Improvement of Engineering Students Education by E-learning", Cases on Digital Technologies in Higher Education: Issues and Challenges, Chapter 11, 150-163, 2010.

9- B. Noroozi, S.H. Bahrami, M. Arami, "Use of Silk Industry Waste – Silkworm Pupa: A Remediation of Environmental Pollution ", Survival and Sustainability: Environmental Earth Sciences, Part 7, 851-859, 2011.

10- Sh. Maghsoodloo, B. Noroozi, A.K. Haghi, G.A. Sorial, "Consequence of Chitosan Treating on the Adsorption of Humic Acid by Granular Activated Carbon", Journal of Hazardous Materials, 191, 380-387, 2011.

11-S. Rafiei, S. Maghsoodloo, B. Noroozi, V. Mottaghitalab and A. K. Haghi "Mathematical modeling in electrospinning process of nanofibers: A detailed review", Cellulose Chemistry and Technology, 47 (5-6), 323-338, 2013.

12-Babak Noroozi, George. A. Sorial, "Applicable models for multi-component adsorption of dyes: A review", Journal of Environmental Sciences, 25(3), 1–11, 2013.

13-S. Rafiei, B. Noroozi , Sh. Arbab, A. K. Haghi, "Appropriate Characteristic Assessment of Stabilized Polyacrylonitrile: A key factor for the Production of Activated Carbon Nanofibers as Proficient Adsorbent", Chinese Journal of Polymer Science, 32 (4), 449-457, 2014.

14- S. Rafiei, B. Noroozi, and A. K. Haghi. "Carbon nanofibers for environmental remediation-a comprehensive review." Engineering Materials. Apple Academic Press, 203-273, 2014.

15-Niyaz Mohammad Mahmoodi, Masoomeh Banijamali, and Babak Noroozi, "Surface Modification and Ternary System Dye Removal Ability of Manganese Ferrite Nanoparticle", Fibers and Polymers, 15(8), 1616-1626, 2014.  

16-S. Rafiei, S. Maghsoodloo, M. Saberi, S. Lotfi, V. Motaghitalab, B. Noroozi and A. K. Haghi, "New Horizons in Modeling and Simulation of Electrospun Nanofibers: A Detailed Review", Cellulose Chemistry and Technology, 48(5-6), 401-424, 2014.

17-Arbab, S., Teimoury, A., Mirbaha, H., Adolphe, D. C., Noroozi, B., & Nourpanah, P. Optimum stabilization processing parameters for polyacrylonitrile-based carbon nanofibers and their difference with carbon (micro) fibers. Polymer Degradation and Stability, 142, 198-208, 2017.

18- Maghsoodlou, Sh, B. Noroozi, and A. K. Haghi. "A simple model for solvent evaporation in electrospinning process." Nano 12.03: 1750028, 2017.

19- Rafiei, Saeedeh, et al. "An authenticated theoretical modeling of electrified fluid jet in core–shell nanofibers production." Journal of Industrial Textiles 47, 7: 1791-1811, 2018.

20 -Dilamian, M., & Noroozi, B. A combined homogenization-high intensity ultrasonication process for individualizaion of cellulose micro-nano fibers from rice straw. Cellulose, 1-19, 2019.

تعداد بازدید:۵۰۴