مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

نشانی: لنگرود، خیابان شهید نواب صفوی، هشت متری اول، انتهای کوچه، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

شماره تماس: 5-42548024

شماره فکس: 42522023

آدرس اینترنتی:     -

تعداد بازدید:۲۹۹