اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری

کارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری: آقای مهندس حسین فروزی

شماره تماس: 33771119

 

شرح وظایف اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوری :

1- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیاز های تحقیقاتی و پژوهشی واحد استان با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شده از سوی دانشگاه از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیار های مربوطه و پیشنهاد برنامه های پژوهشی مورد نیاز واحد استانی و مراکز آموزشی تابعه.

2- بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.

3- تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط.

4- تامین امکانات، تجهیزات و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحد های مربوطه.

5- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آن ها با هماهنگی واحد های ذیربط

6- برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی استان به منظور شناخت طرح های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای مورد نیاز آنها.

7- معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانائیهای بالقوه دانشگاه به صنایع.

8- جمع آوری طرح های متناسب علمی و صنعتی صنایع برای استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی.

9- شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت بخش های مختلف صنعتی مورد نیاز استان.

10- دعوت از محققین و دانشمندان برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی پژوهشی در واحد استانی با همکاری واحد های ذیربط و هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.

11- همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی مراکز آموزشی در سطح استان.

12- انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیاز های جامعه و ارائه پیشنهاد های لازم به حوزه ستاد دانشگاه.

13- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز فعالیت های پژوهشی واحد استان و مراکز آموزشی تابعه با توجه به برنامه های تعیین شده.

14- برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیئت علمی و مراکز آموزشی تابعه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با هماهنگی واحد های ذیربط حوزه ستاد دانشگاه.

15- انجام امور مربوط به معرفی اعضای هیأت علمی واحد استانی و مراکز آموزشی تابعه برای استفاده از فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی به حوزه ستاد دانشگاه.

16- برقرار ارتباط اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان برای ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی برای بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه.

17- انجام امور مربوط به پروژه ها.

18- انجام اقدامات لازم به منظور پیشنهاد ضوابط و استانداردها و شاخص های پژوهش در واحد استانی و مراکز آموزشی تابعه.

19- همکاری با مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولید و صنعتی در زمینه های مختلف اعم از علمی، پژوهشی و فناوری با مشارکت واحد های ذی ربط.

20- پیشنهاد اولویت های پژوهش و فناوری واحد استان و بررسی پیشنهادات مراکز آموزشی تابعه بر اساس نیاز سنجی و مشارکت حوزه های ذیربط به حوزه ستاد دانشگاه.

21- انجام پژوهشهای کاربردی به منظور شناسایی و معرفی دوره های کاربردی اشتغال زا و مورد نیاز کشور.

22- معرفی اعضای هیأت علمی و مدرسان علمی کاربردی مراکز آموزش عالی تحت نظارت و تابعه برای انجام فعالیت های پژوهشی یا فرصت های مطالعاتی به مراکز یا موسسات آموزشی، پژوهشی، تولیدی و صنعتی کشور با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.

23- اجرای آئین نامه ها و ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری واحد استانی.

24- برگزاری نمایشگاه ها، گردهمایی ها، کارگاه ها و جشنواره های پژوهشی و فناوری واحد استانی.

25- اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش سهم واحد استانی در تولید دانش و جنبش نرم افزاری.

26- ایجاد فضای مناسب برای اجرای کارگاه های آموزشی، پژوهشی و فناوری.

27- مطالعه و انجام پژوهشی و فناوری به موسسات، مراکز آموزش علمی کاربردی و سایر واحد های ذیربط.

28- ایجاد زمینه های لازم برای ارائه فناوری های حاصل از تحقیق و توسعه به شیوه های مختلف.

 

تعداد بازدید:۲۵۰