اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی: خانم مهدی زاده

شماره تماس: 33782731

 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی :

1- همکاری در تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی واحد استانی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.

2- اجرای آیین نامه ها، دستور عمل ها و مقررات آموزشی و درسی ابلاغ شده از سوی حوزه ستاد دانشگاه.

3- انجام تحقیقات و مطالعات آموزشی و درسی به منظور ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی و درسی، بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه های مرتبط و تدوین طرح های آموزشی برای ارائه به حوزه ستاد دانشگاه.

4- انجام فعالیت های نیازسنجی آموزشی و تهیه ساختار آموزشی مورد نیاز حوزه های شغلی واحد استانی.

5- هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به سازمان های اجرایی و نهادهای متقاضی تدوین برنامه های درسی.

6- اجرای استانداردها و شرایط یادگیری مطلوب آموزشی برای هر یک از دروس در برنامه های درسی.

7- ارزیابی مستمر برنامه های درسی و پیشنهاد بازنگری به منظور رفع مشکلات و ایرادات آن ها، بروز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای حوزه های شغلی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.

8- اجرای دستور عمل ها، مصوبه ها و آیین نامه های شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، کمیسیون معین، کمیسیون برنامه ریزی درسی استانی و گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی و تنظیم صورتجلسات مربوطه.

9- انجام امور دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی درسی استانی و کمیته های علمی- تخصصی و ارائه گزارش های لازم به حوزه ستاد دانشگاه.

10- پیشنهاد تدوین برنامه های آموزشی و درسی به منظور ارزیابی و تصویب آن ها در مراجع ذی صلاح.

11- شناسایی مراکز، انجمن های علمی- تخصصی، واحدهای تولیدی و صنعتی

12- انتخاب و معرفی افراد توانمند برای برنامه ریزی درسی و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان تدوین برنامه درسی به حوزه ستاد دانشگاه.

13- سازماندهی و بکارگیری ظرفیت های خارج از واحد استان برای تدوین و پیشنهاد بازنگری برنامه های درسی.

14- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها و نشست های آموزشی مورد نیاز.

15- پیگیری تصویب برنامه های آموزشی و درسی و ابلاغ به واحدهای مجری.

16- مستندسازی فرآیندها و اتوماسیون هوشمند جریان کارها در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذی ربط.

17- ارسال درخواست های تأسیس موسسات/ مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در سطح استان برای انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته های تخصصی ذی ربط و صدور مجوزهای لازم.

18- ارسال درخواست های برگزاری دوره های علمی کاربردی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در سطح استان برای انجام امور کارشناسی، طرح در کمیته های ذی ربط و صدور مجوزهای لازم.

19- ارسال اطلاعات مراکز آموزشی عالی علمی کاربردی به منظور رتبه بندی سالانه در زمینه اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی به حوزه ستاد دانشگاه.

20- ارائه مشاوره و راهکارهای آموزشی به دستگاه های اجرایی متقاضی بخش دولتی و غیر دولتی در سطح استان.

21- نیازسنجی آموزشی متقاضیان به منظور ظرفیت سازی در بخش های اقتصادی و اجرایی.

22- پیشنهاد اولویت ها و شاخص های آموزشی به منظور حسن اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی در سطح استان.

23- همکاری با حوزه ستاد دانشگاه در تهیه و تدوین سیاست های ملی در زمینه توسعه آموزش های علمی کاربردی در سطح استان.

24- برنامه ریزی برای شناسایی زمینه های گسترش آموزش های علمی کاربردی و همکاری در تهیه طرح های توسعه مراکز آموزشی علمی کاربردی با واحدهای ذی ربط.

25- مشارکت در زمینه گسترش مقاطع مختلف تحصیلی دوره های علمی کاربردی با حوزه ستاد دانشگاه.

26- بسترسازی به منظور تنوع بخشی و توسعه دوره های علمی کاربردی با حوزه ستاد.

27- همکاری و مشارکت در تدوین مکانیزم های مناسب در راستانی تحقق اهداف نظام آموزش های علمی کاربردی.

28- همکاری در تدوین ضوابط احراز صلاحیت مجریان دوره های علمی کاربردی.

29- برنامه ریزی برای فراهم ساختن امکان تأمین دوره های مورد نیاز مشاغل در سطح استان.

30- اجرای آیین نامه ها و ضوابط ایجاد دوره های آموزش علمی کاربردی و پیشنهاد شرایط پذیرش دوره ها به حوزه ستاد دانشگاه.

31- نظارت بر بخش گسترش سیستم جامع ساتب و آموزش های کوتاه مدت، تکمیلی و بین سطوح تحصیلی.

تعداد بازدید:۱۵۷