اداره امور مالی و اداری

سرپرست اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی: خانم رخشانفر

شماره تماس: -

کارشناس مسئول اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی: آقای مهندس مهرداد محقق

شماره تماس: 33782735

کارشناس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی: آقای مجید مرزدشتی

شماره تماس: 33782740

شرح وظایف اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی:

1- اجرای سیاست ها و خط مشی واحد استانی پیرامون امور اداری، استخدامی و پشتیبانی همسو با حوزه ستاد دانشگاه

2- انجام تدارکات و تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز واحدهای دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

3- ارائه و  نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی در واحد استانی

4- مطالعه و بررسی اولیه پرونده متقاضیان مأموریت و یا انتقال به واحد استانی برای ارائه و طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل حوزه ستاد دانشگاه

5- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی اعضای دانشگاه و اتخاذ تصمیمات لازم با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه

6- رسیدگی و انجام امور مربوط به نیازسنجی نیروی انسانی در واحد استانی برای ارائه به حوزه ستاد دانشگاه

7- جذب، بکارگیری نیروی انسانی و نظارت بر استخدام در واحد استانی در راستای اجرای مقررات و دستور عمل های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

8- کنترل و نظارت بر امر حضور و غیاب اعضای دانشگاه در واحد استانی و اجرای سیستم های مکانیزه حضور و غیاب

9- انجام امور استخدامی و صدور احکام اعضای دانشگاه در واحد استانی با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و آیین نامه های مربوطه ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه (در صورت تفویض اختیار از سوی حوزه ستاد دانشگاه)

10- اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستور عمل های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستور عمل مربوطه جاری و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

11- تهیه و تنظیم آمار، اطلاعات و مشخصات اعضای دانشگاه در واحد استانی و بروز نمودن آنها برای ارائه گزارش های لازم به حوزه ستاد دانشگاه

12- تهیه، تنظیم، نگهداری، حفظ و حراست از کلیه پرونده های پرسنلی، اسناد و مدارک مربوطه

13- انجام تدارکات لازم برای تأمین سوخت، آب و برق، حفظ امکانات، تجهیزات، دستگاه های تأسیساتی، حرارتی، برودتی و ارتباطی

14- تهیه، تنظیم و نگهداری از دفاتر کالا و اسناد

15- انبارداری، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار

16- تهیه، توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها

17- اتخاذ تمهیدات لازم برای سفارش امور چاپی مطابق با قوانین و مقررات موجود و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

18- نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست از ساختمان، تأسیسات، اموال و امکانات دانشگاه، پیش بینی و تجهیز لوازم انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط در واحد استانی

19- انجام اقدامات لازم به منظور ارزشیابی عملکرد سالانه اعضای دانشگاه و مدیران در واحد استانی همسو با بخشنامه های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

20- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی به اعضای دانشگاه

21- دریافت، ثبت، توزیع و ارسال کلیه نامه های وارده و صادره از واحد استانی

22- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مورد نیاز شامل: دریافت ها، پرداخت ها، اعتبارات و تعهدات، نگهداری از دفاتر و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقام های ذیربط و حوزه ستاد دانشگاه

23- انجام کلیه امور مالی واحد استانی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه و قوانین و مقررات موضوعه

24- مصرف اعتبارات واحد استانی طبق بودجه تفصیلی مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

25- تنظیم حساب درآمدها، هزینه ها و محاسبات کل، تهیه گزارش عملیاتی مالی، ارسال به مراجع ذی ربط، اخذ تأییدیه و ارسال آن به حوزه ستاد دانشگاه

26- نظارت بر حفظ و نگهداری از اموال منقول و غیر منقول واحد استانی، ثبت مشخصات آن ها در دفاتر و اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های نحوه نگهداری و استفاده از اموال دولتی

27- پرداخت کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیص یافته

28- تهیه گزارش های لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی واحد استانی و ارائه به مقام مافوق و حوزه ستاد دانشگاه

29- رسیدگی به اسناد هزینه های انجام شده در واحد استانی در چارچوب قوانین و مقررات

30- رسیدگی به حساب های بانکی واحد استانی و تهیه صورت مغایرت

31- نظارت و کنترل بر وصول و واریز درآمدهای اختصاصی به حساب غیرقابل برداشت در استان

32- تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحد استانی

33- استقرار سیستم مناسب برای کنترل درآمدهای واریزی

34- هماهنگی و تشکیل جلسات و کمیته های مرتبط کاری در راستای وصول بهینه درآمدها

35- ارسال اطلاعات بودجه پیشنهادی واحد استانی در قالب هدف ها و خط مشی کلی واحد استانی به حوزه ستاد دانشگاه

36- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحد ها

37- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در حوزه ستاد دانشگاه

38- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی اعضای واحد استانی برای پیشنهاد و اخذ تأییدیه جهت اجرای برنامه های آموزشی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه

39- انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات مقتضی و اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی واحد استانی با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها

40- نظارت در زمینه بررسی سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در واحد استانی و انجام اقدامات لازم در راستای اصلاح و بهبود آن ها با هدف افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و اعضای دانشگاه، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید

41-  پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری واحد استانی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه

42- اجرای برنامه ها، سمینارها، کارگاه های آموزشی و برگزاری گردهمایی ها در ارتباط با موضوع تحول اداری و بهره وری در راستای خط مشی تعیین شده در حوزه ستاد دانشگاه

43- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تدوین چشم اندازها و خط مشی واحد استانی در چارچوب برنامه های مصوب و تعیین شده از سوی حوزه ستاد دانشگاه

44- تهیه آمار و اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه های تفصیلی واحد استانی اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی و اقدام در خصوص مبادله بودجه تفصیلی با حوزه ستاد دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه

45- اخذ تخصیص اعتبارات از حوزه ستاد دانشگاه و اعلام به اداره امور اداری و مالی

46- انجام مطالعات تطبیقی برای جذب و وصول درآمدهای اختصاصی و پیگیری مطالبات واحد استانی

47- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تخصیص اعتبار براساس مفاد بخشنامه ضوابط، تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی، ضوابط اجرای بودجه سنواتی و مقررات موضوعه حوزه ستاد دانشگاه

48- نگهداری حساب اعتبارات واحد استانی بر اساس برنامه ها و فصول هزینه، تهیه جداول و آمارهای ماهانه از وضعیت تأمین اعتبارات مصوب

49- همکاری با حوزه ستاد دانشگاه در بررسی و انجام مطالعات در زمینه شناسایی منابع جذب درآمدهای جدید

50- تهیه و تدوین گزارش های بودجه ای و هماهنگی با اداره امور اداری و مالی برای اطلاع از میزان هزینه های پرسنلی و سایر هزینه ها به منظور تنظیم بودجه تفصیلی پیشنهادی واحد استانی

51- تهیه و تنظیم اصلاحیه های متمم بودجه تفصیلی واحد استانی برای ارائه به حوزه ستاد دانشگاه

52- اصلاح روش های گردش کار، بهبود روش ها و اجرای دستور عمل تحول اداری واحد استانی با همکاری حوزه ستاد دانشگاه

53- پیش بینی و انجام طرح های ارتقا بهره وری با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارایی اعضای دانشگاه با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه

54- همکاری در تهیه و تنظیم شرح شغل اعضای دانشگاه همراه با شناخت دقیق و صحیح با حوزه ستاد دانشگاه

55- مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل، طراحی و بهینه سازی سیستم ها و روش های انجام کار به منظور کاهش هزینه ها و صرفه جویی

56- ارائه پیشنهادات لازم به حوزه ستاد دانشگاه در خصوص تهیه، تدوین و یا اصلاح ساختار سازمانی واحد استان

57- تهیه استانداردهای لازم برای مکان و نحوه استقرار واحدها

58- سنجش سطح انگیزش اعضای دانشگاه و برنامه ریزی لازم برای ارتقای آن ها با همکاری حوزه ستاد دانشگاه

تعداد بازدید:۲۳۸