اداره نظارت و ارزیابی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی: خانم دکتر خدایی

شماره تماس: 33772418

 

شرح وظایف اداره نظارت و ارزیابی :

1-  نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی در موسسه ها و مراکز آموزشی سطح استان.

2-  برنامه ریزی برای تشکیل هیأت نظارت و ارزیابی واحد استانی در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از حوزه ستاد.

3-  ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسان علمی کاربردی استان.

4-  ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی سطح استان.

5-  ارزیابی و بررسی نواقص و تنگناهای موجود در مراکز آموزشی و انعکاس به واحدهای ذی ربط برای رفع آن ها.

6-  نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای آموزشی مراکز آموزشی سطح استان.

7-  نظارت بر مراکز آموزشی به طور ادواری، موردی و سرزده و تهیه و ارائه گزارش های آن.

8- پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی مورد نیاز و همکاری و مشارکت در برگزاری آن.

9-  اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی در سطح واحد استانی مبتنی بر استانداردهای ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی صلاح.

10-  تحلیل فرآیند انجام کار و مشخص کردن نقاط بحرانی و پیشنهاد راهکار برای بهبود فرآیندها در واحد استانی.

11-  نظارت بر حسن اجرای مصوبه ها، شوراها، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه زمینه های فعالیت واحد استانی.

12- پیگیری موضوع ها، برنامه ها و موارد ارجاعی از شورای نظارت و ارزیابی و کمیته های ذی ربط.

13- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی دانشگاه و پیشنهاد طرح های مناسب برای بهبود و افزایش سطح کیفی عملکرد.

14- برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور استفاده از یافته های علمی در زمینه های مربوط.

15-  نظارت بر ارائه خدمات، فرهنگی، دانشجویی و رفاهی به دانشجویان در مراکز آموزشی سطح استان.

16-  اعتبارسنجی مراکز آموزشی بر اساس دستور عمل های ابلاغی از حوزه ستاد ارائه پیشنهاد تمدید یا عدم تمدید دوره و یا لغو مجوز دوره های مراکز آموزشی براساس دستور عمل های ابلاغی.

17-  انجام سایر امور محول از سوی مقام مافوق.

تعداد بازدید:۲۵۰