معاونت علمی

 

سرپرست معاونت علمی: آقای مهندس رشید نجفی امیرکیاسر

شماره تماس: 33782730

ادارات زیر مجموعه معاونت علمی:

 اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری

 اداره خدمات آموزشی

 اداره نظارت و ارزیابی

 اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

تعداد بازدید:۱۵۴