مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر رشت

نشانی: رشت، سبزه میدان، خیابان لاکانی، صندوق عدالت، کوچه امین، مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر رشت

شماره تماس: 33331086

شماره فکس: 33331086

آدرس اینترنتی:     uast-kh-k.ir

تعداد بازدید:۷۴۰