معاونت اجرایی

معاون اجرایی: آقای دکتر ابراهیم کازرونی منفرد

شماره تماس: 33771792

ادارات زیر مجموعه معاونت اجرایی:

اداره امور مالی و اداری

اداره فرهنگی و دانشجویی

تعداد بازدید:۱۳۸